ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก คือเลขที่ทางราชการกำหนดให้แก่ประชาชนทุกคนทั่วทั้งประเทศ มีจำนวน 13 ตัว หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่าเลข 13 หลัก และแต่ละหลักต่างก็มีความหมายในตัวของมันเอง เช่น เป็นการแยกประเภทบุคคล ถิ่นที่อยู่ และเลขที่ใบเกิด ฯลฯ ประชาชนแต่ละคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกัน และเมื่อเกิดมา จะได้รับการกำหนดเลข 13 หลัก ประจำตนเองโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่เกิดจนตาย เลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก จะปรากฎอยู่ในสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
ความหมายของเลขประจำตัวประชาชน ทั้ง 13 หลัก

หลักที่ 1 หมายถึงประเภทบุคคล ส่วนใหญ่จะได้หมายเลข 3 คือ บุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตอนเริ่มโครงการให้เลขฯ ถ้าเกิดตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2526 จะได้เลข 1 ซึ่งหมายถึงได้แจ้งเกิดตามกำหนด ถ้าแจ้งเกิดเกินกำหนด จะได้เลข 2 เป็นต้น ซึ่งมี 8 ประเภท คือ

  • ประเภทที่ 1 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา ( ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527 )
  • ประเภทที่ 2 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา ( ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527 )
  • ประเภทที่ 3 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีที่อยู่ในทะเบียนบ้านในสมัยเริ่มแรก ( 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527 )
  • ประเภทที่ 4 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า โดยยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชนในสมัยเริ่มแรก ( 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527 )
  • ประเภทที่ 5 ได้แก่ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือกรณีอื่น ๆ
  • ประเภทที่ 6 ได้แก่ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่จะอยู่ในลักษณะชั่วคราว
  • ประเภทที่ 7 ได้แก่ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย
  • ประเภทที่ 8 ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย คือ ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว คนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย

หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมายถึงรหัสของสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านในขณะให้เลขสำหรับเด็กเกิดใหม่จะหมายถึง ถิ่นที่เกิดเลยทีเดียว โดยหลักที่ 2 และ 3 หมายถึงจังหวัด หลักที่ 4 และ 5 หมายถึงอำเภอหรือเทศบาล

หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 หมายถึงกลุ่มที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภทตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่ของสูติบัตร แล้วแต่กรณี

หลักที่ 11 ถึงหลักที่ 12 หมายถึงลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่ม แล้วแต่กรณี

หลักที่ 13 คือ ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลข 12 หลักแรก ( มีสูตรคำนวณเฉพาะ )